Általános Szerződés Feltételek

Az általános szerződési feltételek hatálya

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed minden olyan jogviszonyra, melyben a Dreamlapse Kft. (székhelye: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 13-15. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01-09-273762, adószáma: 25414400-1-41,  a továbbiakban: Szolgáltató) mint ingatlan és ingatlan tulajdoni hányadának megvásárlásával foglalkozó gazdasági társaság szolgáltatásainak igénybevételére kerül sor, független a szolgáltatások igénybe vevőjének személyétől és a szerződés teljesítésének helyétől.

Az ÁSZF időbeli hatálya az Ügyfél általi kapcsolatfelvételtől mindaddig fennáll, amíg az a jelen ÁSZF-ben vagy a szerződésben szabályozottak szerint meg nem szűnik, vagy a felek, illetve bármelyik fél azt meg nem szünteti akár közösen, akár egyoldalú jognyilatkozattal az ÁSZF-ben foglaltak vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) által szabályozottak szerint.

A szolgáltatás leírása

Szolgáltató az Ügyfél részére egyedi megoldásokat kínál az Ügyfél (rész)tulajdonát képező ingatlan-illetőségek (a továbbiakban: Ingatlan) megvásárlására. Ennek keretében a Szolgáltató az Ügyfél megkeresése alapján a részére ajánlatot tesz az Ingatlan megvásárlására, melyet Ügyfél elfogadhat vagy elutasíthat, illetve ellenajánlatot tehet, melynek elfogadásáról Szolgáltató dönt.

Szolgáltató ingatlan-közvetítési, illetve jogi szolgáltatást nem végez. Szolgáltató az Ügyfél részére az Ingatlan megvásárlására tett ajánlatát bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, vagy megváltoztathatja. Szolgáltató ajánlatát az Ügyfél részére mindig meghatározott ideig tartó ajánlati kötöttség vállalás mellett teszi meg. Amennyiben Szolgáltató az ajánlati kötöttség időtartamát külön nem rögzíti, úgy az 24 óra az ajánlat megküldésétől számítva. Ezen időtartam lejártát követően az ajánlat nem köti a Szolgáltatót.

Az ajánlatadás menete

Ügyfél a tulajdonát képező Ingatlan tekintetében annak megvásárlását kezdeményezheti szolgáltatónál a Szolgáltató honlapjának kapcsolatfelvételi aloldalán. Az Ügyfél a kapcsolatfelvétel körében legalább a következő adatokat adja meg a Szolgáltató részére:

  • az Ingatlan címe
  • helyrajzi száma
  • az Eladó (Ügyfél) tulajdoni hányada
  • az Eladó (Ügyfél) neve és születési neve
  • az Eladó (Ügyfél) születési helye és ideje
  • az Eladó (Ügyfél) lakcíme
  • az Eladó (Ügyfél) telefonos és elektronikus elérhetősége

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti adatok megadása a Szolgáltató általi ajánlattételhez elengedhetetlenül szükséges adatok. Ügyfél a személyes adatait az ajánlattétel érdekében önkéntesen adja meg Szolgáltató részére, melyet Szolgáltató jogosult az ajánlattétel, illetve szerződéskötés körében kezelni. Ügyfél a személyes adatok megadásával kifejezett hozzájárulását adja, hogy személyes adatai az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően felhasználásra és továbbításra kerüljenek Szolgáltató jogi partnereinek az ajánlattétel előkészítése érdekében.

Az Ügyfél általi adatszolgáltatást követően Szolgáltató az adott ügyletet saját költségén megvizsgálja és dönt arról, hogy az Ügyfél részére milyen ajánlatot tegyen az Ingatlan megvásárlására. Ügyfél az ajánlat adással tudomásul veszi azt is, hogy Szolgáltatót ajánlat-adási kötelezettség nem terheli.

Szolgáltató az adatok kézhezvételétől számított hét munkanapon belül visszajelzést küld az Ügyfél részére. Szolgáltató jogosult az ajánlatadás mérlegelésének körében az Ügyfétől további információt kérni, mely esetben Szolgáltató visszajelzési kötelezettsége ezen információk rendelkezésre bocsátásától számítódik. 

Díjak

Az Ügyfél a Szolgáltató részére díjat – az alábbi kivétellel – nem fizet, a Szolgáltató ajánlatadás során felmerülő költségei kizárólag a Szolgáltatót terhelik.

Amennyiben az Ingatlanra vonatkozóan jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jog áll fenn, és Szolgáltató ajánlatát az Ügyfél elfogadja, de az elővásárlásra jogosult él elővásárlási jogával, úgy Ügyfél köteles Szolgáltató részére a kapott egyedi ajánlatban meghatározott szolgáltatási díjat megfizetni.

Titoktartás

A felek a jogügylet teljesítése során a másik fél részére átadott vagy más módon tudomására jutó minden információt, tényt és adatot, vonatkozzon az akár a szerződő felekre, akár harmadik személyekre, üzletit titoknak minősítenek.

A felek kötelesek az üzleti titkot – a jogszabály által meghatározott eseteket kivéve – megőrizni, azt semmilyen formában nem jogosultak harmadik személy részére átadni vagy bármilyen jelenleg ismert, vagy a jövőben ismertté váló módon harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének a felek könyvelési, könyvvizsgálói és jogi partnereknek az általuk nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértéket meg nem haladó tájékoztatása.

A titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül fennáll, a szerződés megszűnésére tekintet nélkül.

A felek kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosultak a szerződést referenciaként megjelölni harmadim személyek előtt, vagy a szerződés fennállásáról, teljesítéséről a nyilvánosságot bármilyen módon és formában tájékoztatni. 

A jóhiszemű eljárás kötelezettsége

A felek a szerződések teljesítése során jóhiszeműen kötelesek eljárni.

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személyek előtt tartózkodik minden olyan közléstől, nyilatkozattételtől, ami a Szolgáltató, annak közvetlen vagy közvetett tulajdonosai vagy vezető tisztségviselői jó hírnevének sérelmével járhat. Ezen rendelkezése megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

Vegyes rendelkezések

A felek jogviszonyában – eltérő rendelkezés hiányában – a magyar jog az irányadó.

Amennyiben a szerződés nem csak magyar nyelven kerül aláírásra, akkor értelmezési vita esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 

A jelen ÁSZF, a szerződés és annak mellékletei a felek megállapodásának teljességét jelentik. Minden olyan megállapodás, ami a szerződés létrejöttét megelőzően köttetett a felek között, akár szóban, akár írásban, a szerződés aláírásával, annak hatályba lépése napján megszűnik.   

Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyul, az a szerződés egészének érvényességét kizárólag abban az esetben érinti, ha a felek a szerződést az érvénytelen rendelkezés nélkül meg sem kötötték volna. A felek az érvénytelen rendelkezést olyan más érvényes rendelkezéssel kötelesek pótolni, ami az eredeti ügyleti akaratuknak megfelel.

A felek deklarálják, hogy a vitás kérdéseket elsősorban közvetlen, személyes egyeztetés útján kívánják rendezni. Amennyiben ez a jogvita kialakulásától számított 30 naptári napon belül nem vezet eredményre, és az alkalmazandó jogszabályok alapján a felek jogvitájának elbírálására nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék, vagy a Budapest Környéki Törvényszék az illetékes, úgy a Felek jogvitájuk elbírálására a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.

Budapest, 2021. 08. 23.