Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

A Dreamlapse Kft. (székhelye: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 13-15. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01-09-273762, adószáma: 25414400-1-41, a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Szolgáltató) elkötelezett abban, hogy a szerződött Ügyfelei adatait megvédje és azokat bizalmasan és titkosan kezelje. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a Szolgáltató és Munkavállalói, Alvállalkozói, Közreműködői, a vállalt feladatunk során adatai kezelését, őrzését, biztonságát garantálja. Ezeket az intézkedéseket időről időre felülvizsgáljuk. A Szolgáltató felelősséggel és jóhiszemű hozzáállással végzi tevékenységeit.

A Szolgáltató a tevékenysége során birtokába került személyes adatokat jogszabályban meghatározott célból kezeli, dolgozza fel, és ideig tárolja.

A tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelőnél vezetett nyilvántartások törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A tájékoztató további célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

A tájékoztató célja, hogy a jelen tájékoztatásban foglaltak alkalmazása és működtetése útján a Szolgáltató tevékenysége a gyakorlatban is megfeleljen az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, biztosítsa az adatkezelésben meghatározott személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogok érvényesülését, az adatbiztonsági követelmények betartását, biztosítását.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, míg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

1. ADATKEZELŐ

Adatkezelő: Dreamlapse Kft.

Székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 13-15. fszt. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-273763

Adószám: 25414400-1-41

Elérhetőség: info@tulajdonom.hu /+36 20 575 3795

2. SZERZŐDŐ FÉL

A Szolgáltatóval üzleti kapcsolatba lépni kívánó természetes személy.

3. JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR)

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

– Minden Munkatársunkkal és Alvállalkozónkkal, Közreműködőnkkel minden esetben Titoktartási Szerződést kötünk.

4. KEZELT ADATOK

 

4.1. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Ön mint Ügyfél által megvásárlásra felkínált Ingatlanra vonatkozó ajánlatadáshoz szükséges döntés megalapozása, valamint az adott ajánlat elfogadása esetén a felek közötti szerződéskötés előkészítése és lebonyolítása. Az Adatkezelő által gyűjtött és kezelt adatok kizárólag ezen cél elérését szolgálják, illetve az adattakarékosság elve alapján az Adatkezelő a lehető legkevesebb személyes adatot kezeli az érintettekről.

4.2. Az Adatkezelő szolgáltatása, a kezelt adatok köre

A Szolgáltató az alábbi tevékenységeket folytatja, Ön az alábbi tevékenységek során kerülhet szakembereinkkel kapcsolatba, ahol adatait megadhatja:

 1. Ingatlanra vonatkozó ajánlatadás

Önkéntesen veheti igénybe szolgáltatásainkat telefonos, személyes úton, és elektronikus megkeresés után.

            Telefonos konzultáció esetén a kezelt adatok köre:

 • az Ingatlan címe
 • helyrajzi száma
 • az Eladó (Ügyfél) tulajdoni hányada
 • az Eladó (Ügyfél) neve és születési neve
 • az Eladó (Ügyfél) születési helye és ideje
 • az Eladó (Ügyfél) lakcíme
 • az Eladó (Ügyfél) telefonos és elektronikus elérhetősége

            Személyes vagy online konzultáció esetén a kezelt adatok köre:

 • az Ingatlan címe
 • helyrajzi száma
 • az Eladó (Ügyfél) tulajdoni hányada
 • az Eladó (Ügyfél) neve és születési neve
 • az Eladó (Ügyfél) születési helye és ideje
 • az Eladó (Ügyfél) lakcíme
 • az Eladó (Ügyfél) telefonos és elektronikus elérhetősége

Az adatok címzettjei: az Adatkezelő erre felhatalmazott munkavállalói, illetve a szolgáltatásban résztvevő Alvállalkozók, Közreműködők akik titoktartásra kötelezettek.

Harmadik országba adattovábbítás nem történik.

4.3. Az Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja valamennyi szolgáltatás esetében az érintett kifejezett, önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

Amennyiben az adatkezelés azért történik, mert a Ügyfél vagy más személy élete, testi épsége vagy egészsége közvetlen veszélyben van, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. d) pont: „az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges”.

Amennyiben a Ügyfél személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatot (pl. politikai véleményre, világnézetre, vallásra, szexuális irányultságra, egészségi állapotra vagy fennálló betegségekre, stb.) önként megoszt, az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bek. a) pont – az érintett kifejezett hozzájárulása.

4.4. Adatkezelés módja, időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén (1136 Budapest, Hollán Ernő utca 13-15. fszt. 1.) tárolja. A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő harmadik személy szolgáltatását nem veszi igénybe.

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a jogszabályok és az adatkezelésre vonatkozó egyéb szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályi előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A technika mai napi állása, és a Szolgáltató legjobb tudása szerint az alkalmazott számítástechnikai eszközök, a számítógépes rendszer védettnek tekinthető a jogosulatlan hozzáférésekből, az adatlopásoktól, az adatok törléséről, megváltoztatásától, véletlen megsemmisülésétől, a nem szándékos nyilvánosságra kerüléstől.

A Szolgáltató az adott időpontban elérhető technikai szintnek megfelelően biztosítja az adatok védelmét, valamint azt, hogy az adatok – jogszabályi kivételektől eltekintve – ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés az érvényben lévő jogszabályok alapján az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában 5 évig tart.

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

5.1. A hozzáférés joga

Önnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: adatkezelés célja, érintett személyes adatok kategóriái, adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják; személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; az érintett azon joga, hogy kérheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ, automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás ténye.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett a kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3. A törléshez való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlési jog korlátozása a GDPR-ban tételesen felsorolt esetekben lehetséges.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat tároltatni az Adatkezelővel.
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
 2. b) és az adatkezelés automatizált módon történik.

5.6. A hozzájárulás visszavonása

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

6. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az Adatkezelő az érintett által benyújtott, őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül elbírálja, és döntéséről az érintett írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást (beleértve az adatvédelmi incidensre vonatkozó tájékoztatást is) díjmentesen biztosítja.

Ha az érintett kérelme megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, a költségek megtérítését követelheti az érintettől, amelynek teljesítése hiányában megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, és amely költségekről, díjakról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

7. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

 

7.1. Kifogás az adatkezelőnél

Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, a kérelmező személyének azonosítására alkalmas írásbeli kérelemben kifogást terjeszthet elő az Adatkezelőnél az 1. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

7.2. Panasz

Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu) eljárását kezdeményezheti.

7.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett a jogainak megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt illetve adatfeldolgozót kötelezi

 • jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére,
 • az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására,
 • az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására,
 • szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

Egyebekben az igény-, és jogérvényesítés tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a GDPR, továbbá az Info törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

Az érintett halálát követő öt éven belül jogszabályban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Ha az érintett nyilatkozatot nem tett, a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult egyes, az elhunytat életében megillető jogokat érvényesíteni.